Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

business-lawyer-glenroy

Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông năm 2019

Vui lòng tải tài liệu theo link dưới đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt động...
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019
Notice of personnel change - Head of Supervisory board
09/04/2019
Please download here: 148-SD5-TCKT Thong Bao Thay Doi Nhan Su.pdf
Documents for Shareholders annual general meeting 2018
18/09/2018
Documents for Shareholders annual general meeting 2018 Please download here: 01. Thông báo mời họp.pdf 02. Chương trình đại hội.pdf 03. Quy...
Notice for attendance of Shareholder annual general meeting 2018
18/09/2018
Please download here: 84-CV-SD5.pdf