Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Thông tin cổ đông

Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
29/06/2021
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Căn cứ nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng...