Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

business-lawyer-glenroy

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu kèm theo

STT Nội dung 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 2 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 3 Biên bản kiểm tra tư...
Công bố Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
22/09/2023
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2023 STT Nội dung công bố thông tin 1 Chương trình Hội...