Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

business-lawyer-glenroy

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm TV BKS đ/v Bà Lê Thị Hường và bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng là TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Vui lòng xem chi tiết tại đây: 1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Hường 2. Bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng là thành viên BKS
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
27/05/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây: 1. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 2. Biên bản kiểm phiếu 3. Phụ lục danh...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
25/05/2021
Vui lòng tải về tại đây: Phần 1: Phần 2: