Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG HUY

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG HUY

  • Vị trí: Quảng Trị
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Lắp Điện 1 (PCC1)
  • Công suất: 48 MW
  • Số lượng Turbine: 12
  • Phạm vi công việc: Thi công đường; Móng Turbine; Bãi ra chân cẩu; Sản xuất và cung cấp vữa bê tông.