Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

Thông báo danh sách cổ đông lớn
30/07/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon  
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
24/04/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  1.-BB-HC-2019   2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông năm 2019
09/05/2019
Vui lòng tải tài liệu theo link dưới đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo...
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019