Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

business-lawyer-glenroy

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  NQ-+BB-hop-DHC-2020   2. Biên...
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020
13/06/2020
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020 (Đăng lần 1 ngày 09/06/2020) 1. Thông báo mời họp 2. Giấy xác nhận 3....
Thông báo danh sách cổ đông lớn
30/07/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon  
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
24/04/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  1.-BB-HC-2019   2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...