Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

24/04/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.-NQ-HC-2019
Tài liệu phục vụ họp Đại Hội Cổ Đông năm 2019
09/05/2019
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt...
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: Bao-cao-thuong-nien-2018
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Sông Đà 5
22/03/2019
Vui lòng tải tại đây: BCTC-31.12.2018