Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
Minutes and Resolution of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019...
Notice of Used Equipment and Tool Liquidation at Hoa Phat Steel Complex
27/05/2019
Please download in this link: Thông-bao-thanh-ly-CCDC-D-an-Hoa-Phat
Documents of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt...
Annual Report 2018
27/05/2019
Vui lòng xem tại đây: Bao-cao-thuong-nien-2018
Invitation to Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019