Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Annual report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo thường niên năm 2019

Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
14/02/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây:  Bao-cao-thuong-nien-2018  
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
31/01/2019
Xin vui lòng tải về tại dây:
Administration report for the 6 months of 2018
18/09/2018
Please download here: BCQT 6 Thang Dau Nam 2018.pdf
Annual report 2017
18/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: 15. Báo cáo thường niên năm 2017.pdf