Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Annual report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch

Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN  
Báo cáo thường niên năm 2020
15/04/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo quản trị năm 2020
29/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2021
Vui long xem tài liệu tại đây  Báo-cáo-qun-tr-bán-niên-2020-sign  
Báo cáo thường niên năm 2019
07/04/2020
Vui lòng tải về tại đây: