Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
05/04/2021
Vui lòng tải về tại đây: Phần 1: Phần 2:
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon-ky  
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
23/06/2020
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...