Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon-ky  
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
23/06/2020
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020
13/06/2020
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020 (Đăng lần 1 ngày 09/06/2020) 1. Thông báo mời họp 2. Giấy xác nhận 3....