Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

business-lawyer-glenroy

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

   Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  X em tại đây Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
23/08/2018
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 Những khó khăn và thuận lợi: 1. Thuận lợi: - Với quy mô, năng...
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013
23/08/2018
Công ty CP Sông Đà 5 công bố Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013  Nghị quyết:  Download     ...
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên 2013
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  1. Báo...
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014
23/08/2018
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Hôm nay, ngày 25 tháng 4...
Thông báo họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013