Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
25/04/2022
Vui lòng xem chi tiết tại đây STT Nội dung 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 2 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
01/04/2022
Vui lòng xem chi tiết tại đây STT Nội dung công bố thông tin Ngày ban hành 1.1 Thông báo mời họp...