Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014
24/08/2018
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài...
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2015
24/08/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ...
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất và báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2015
24/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất và báo cáo tài chính...
Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
24/08/2018
Để phục vụ công tác Kiếm toán năm 2015 nhằm phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính...