Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Financial report for the 6 months of 2017 after reviewing

Vui lòng tải về file PDF tại đây: 1. BCTC 6T Sau Kiem Toan.pdf 2. Giai Trinh Chenh Lech Loi Nhuan.pdf 3. Giai Trinh So Lieu.pdf
Consolidated and separation financial report of 2016
17/09/2018
Please downdload here: SD5-consol-31.12.2016.pdf SD5-SFS-31.12.2016.pdf
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015
19/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV năm 2015.  Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015.
Financial report for the 6 months of 2016
21/09/2018
Please download here: