Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty CP sông Đà 5

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty Cổ Phần sông Đà 5 Tải file "Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty...
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngày 31/12/2014
24/08/2018
Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính...
Báo cáo tài chính quý IV và báo cáo thường niên 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5
24/08/2018
Báo cáo tài chính quý IV và báo cáo thường niên 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5  XEM CHI TIẾT...
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014
24/08/2018
Xem chi tiết "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014" -   Download tại đây
Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
24/08/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động giám sát của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đối với Tổng Giám đốc diễn ra một...