Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Financial report for the 4th quarter of 2017 and explanation for the profit difference

Please download here: BCTC Q4.2017.pdf Giai Trinh CLLN Q4.2017.pdf
Financial report for the 3rd quarter of 2017
19/09/2018
Please download here: 1.  Bao Cao Tai Chinh_ Quy 3.pdf 2.  Cong Bo Thong Tin.pdf 3.  Giai Trinh CL Loi Nhuan Quy 3.pdf
Financial report for the 1st quarter of 2017
20/09/2018
Please download here: BCTC Q1- 2017.pdf
Notice for the extension of announcement of Song Da 5's Financial report 2018
21/09/2018
Please download here: Gia hạn thời gian công bố BCTC 2018.pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính riêng năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 5
19/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015  Báo cáo tài chính riêng năm 2015