Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
18/03/2020
Vui lòng tải về tại đây
Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2019
28/02/2020
Vui lòng tải về tại đây: Cong-bo-thong-tin-SD5-2019 BCTC-31.12.2019-Sông-à-5
Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau khi kiểm toán.
27/08/2019
Vui lòng tải file đính kèm phía dưới. BCTC-30-06-19 Giai-trinh-chenh-lech  
Báo cáo tài chính Qúy II/2019
29/07/2019
Vui lòng tải tài liệu tại đây: 3.BCTC-Quy-II.2019
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
25/04/2019
Vui lòng xem tại đây:  BCTC-Quy-I-2019