Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 và chuyên đề việc thực hiện đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015" của Công ty...