Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

Để phục vụ công tác Kiếm toán năm 2015 nhằm phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Công ty năm 2015.