Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

Báo cáo quản trị năm 2020
29/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính quý IV/2020 và giải trình chênh lệch
27/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
17/08/2020
Vui lòng tải về tại đây: Giải trình chênh lệch lợi nhuận:
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon-ky  
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2021
Vui long xem tài liệu tại đây  Báo-cáo-qun-tr-bán-niên-2020-sign