Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

business-lawyer-glenroy

Báo cáo thường niên năm 2019

Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
18/03/2020
Vui lòng tải về tại đây
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
14/02/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2019
28/02/2020
Vui lòng tải về tại đây: Cong-bo-thong-tin-SD5-2019 BCTC-31.12.2019-Sông-à-5
Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau khi kiểm toán.
27/08/2019
Vui lòng tải file đính kèm phía dưới. BCTC-30-06-19 Giai-trinh-chenh-lech  
Thông báo danh sách cổ đông lớn
30/07/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon  
Báo cáo tài chính Qúy II/2019
29/07/2019
Vui lòng tải tài liệu tại đây: 3.BCTC-Quy-II.2019
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
25/04/2019
Vui lòng xem tại đây:  BCTC-Quy-I-2019
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
24/04/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  1.-BB-HC-2019   2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...