Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Vui lòng tải về tại đây: Giải trình chênh lệch lợi nhuận:
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon-ky  
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2021
Vui long xem tài liệu tại đây  Báo-cáo-qun-tr-bán-niên-2020-sign  
Báo cáo tài chính Qúy II/2020 và giải trình chênh lệch
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  BCTC_QUY_II.2020_sign  
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
23/06/2020
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020
13/06/2020
Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020 (Đăng lần 1 ngày 09/06/2020) 1. Thông báo mời họp 2. Giấy xác nhận 3....
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
04/05/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo thường niên năm 2019
07/04/2020
Vui lòng tải về tại đây: