Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng xem tại đây:  CBTT--BC-6-tháng-2021-SIGN   Giải trình chênh lệch lợi nhuận:  GTCL-Sign  
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN  
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
15/03/2022
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
15/03/2022
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Căn cứ nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng...
Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm TV BKS đ/v Bà Lê Thị Hường và bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng là TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025
27/05/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây: 1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Hường 2. Bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng...
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
27/05/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây: 1. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 2. Biên bản kiểm phiếu 3. Phụ lục danh...