Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

business-lawyer-glenroy

Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông năm 2019

Vui lòng tải tài liệu theo link dưới đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt động...
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây:  Bao-cao-thuong-nien-2018  
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
31/01/2019
Xin vui lòng tải về tại dây:
Công bố báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018
28/01/2019
Xin vui lòng tải về tại đây:
Financial report for the 3rd quarter of 2018
16/11/2018
Please download here: http://www.mediafire.com/file/o8nbp5m0oh49yn4/BCTC_Quy_3-2018.pdf/file
Financial report for the 2nd quarter of 2018
20/09/2018
Please download here: BCTC Q2.2018.pdf
Administration report for the 6 months of 2018
18/09/2018
Please download here: BCQT 6 Thang Dau Nam 2018.pdf
Notice of personnel change - Head of Supervisory board
09/04/2019
Please download here: 148-SD5-TCKT Thong Bao Thay Doi Nhan Su.pdf