Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder information

Nghị quyết bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
20/09/2018
  Công bố Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty. Xem chi tiết  tại đây