Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder information

business-lawyer-glenroy

Thông báo thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013

 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 xin thông báo thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013:  Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên...
Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Sông Đà
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo Quyết định của Tổng công ty Sông Đà về việc: Thay đổi Người đại diện phần...
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
19/09/2018
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:  Nghi Quyet Bo Nhiem Chu Tich HDQT_ Update.pdf
Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 9, tháng 4 năm 2017)
19/09/2018
Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Sửa đổ, bổ sung lần thứ 9, tháng 4 năm 2017):  Dieu Le Cong Ty.pdf