Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder information

business-lawyer-glenroy

Thông báo niêm yết cố phiếu tại HNX

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo việc niêm yết cổ phiếu mới phát hành tại HNX: Chi tiết
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của HNX
24/08/2018
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung...
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán
24/08/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2014:  Chi tiết
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
24/08/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...      Download tại...
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
24/08/2018
Căn cứ đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số 411/SDD5 -CV ngày 31/07/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 về ngày giao...
Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đăng tải: Nghị quyết số 155/TCT - HĐTV ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Tổng công ty Sông Đà về...