Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây BCTC_QUY_II.2020_sign
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây DS-co-dong-lon-ky
Công bố thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp
21/07/2020
Vui lòng tải về tại đây
Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
10/07/2020
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Căn cứ nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng...