Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Documents of Annual Member Council Meeting 2019

Wednesday, 10/04/2019 17:20
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 201854-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 201906-2019-BC-S5-HQT 3. Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 201901-BC-S5-BKS 4. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 201804-S5-HQT 5. Tờ trình v/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và Phương án chi trả tiền lương , thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 201903-S5-HQT 6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán05-S5-HQT 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 201908-S5-BKS