Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm TV BKS đ/v Bà Lê Thị Hường và bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng là TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Vui lòng xem chi tiết tại đây:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Hường

2. Bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng là thành viên BKS