Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên 2024

STT Nội dung công bố thông tin Ngày ban hành
1 Chương trình đại hội 15/03/2023
2 Thông báo mời họp 15/03/2023
3 Giấy ủy quyền, xác nhận tham gia họp 15/03/2023
4 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 07/03/2023
5 Báo cáo KQKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 07/03/2023
6 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 07/03/2023
7 Báo cáo BKS công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 07/03/2023
8 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 07/03/2023
9 Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán 07/03/2023
10 BCTC năm 2023 đã kiểm toán 07/03/2023
11 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 07/03/2023
12 Tờ trình chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH năm 2024 07/03/2023
13 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 07/03/2023
14 Biên bản kiểm phiếu 07/03/2023
15 Dự thảo biên bản họp đại hội 07/03/2023
16 Dự thảo nghị quyết đại hội 07/03/2023