Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

SD5: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức 29/08/2014

Căn cứ công văn số 432/SDD5-CV ngày 11/08/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (mã chứng khoán SD5), trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) thông báo việc thay đổi ngày thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền dối với cổ phiếu SD5 (ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2014)

Thời gian thanh toán điều chỉnh: 29/08/2014.
Chi tiết xem tại đây