Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
2 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024
3 Báo cáo KQKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024
5 Báo cáo BKS công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
6 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024
7 Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán
7.1 BCTC năm 2023 đã kiểm toán
8 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
9 Tờ trình chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và KH năm 2024
10.1 Tờ trình về việc bổ sung TVHĐQT Công ty
10.2 Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025
10.3 Quy chế đề cử ứng cứ, bầu bổ sung TVHĐQT
10.4 Danh sách đề cử, ứng cử bầu TVHĐQT