Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Vui lòng tải xuống tại đây:
1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 NQ-+BB-hop-DHC-2020 
2. Biên bản họp HĐQT BB-hop-HQT 
3. Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty BB-hop-BKS-CT
4. Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT NQ-bo-nhiem-CT-HQT