Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng Quản trị Công ty

Ngày 29/06/2021 Công ty CP Sông Đà 5 đã ký hợp đồng số HDKT.2.2106.061-KT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông.

Vui lòng xem chi tiết tại đây:

icon_download