Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Vui lòng tải xuống tại đây:
1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019 
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.-NQ-HC-2019