Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động giám sát của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đối với Tổng Giám đốc diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và toàn diện ở tất cả các lĩnh vực.


 Xem chi tiết "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013"  TẠI ĐÂY