Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngày 31/12/2014

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.


Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc 31 tháng 12 năm 2014 download tại đây

Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc 31 tháng 12 năm 2014 download tại đây