Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch

Vui lòng xem tại đây: CBTT--BC-6-tháng-2021-SIGN 

Giải trình chênh lệch lợi nhuận: GTCL-Sign