Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau khi kiểm toán.

Vui lòng tải file đính kèm phía dưới.
BCTC-30-06-19

Giai-trinh-chenh-lech