Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Annual report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo thường niên năm 2020

Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo quản trị năm 2020
29/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2021
Vui long xem tài liệu tại đây  Báo-cáo-qun-tr-bán-niên-2020-sign  
Báo cáo thường niên năm 2019
07/04/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
14/02/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây:  Bao-cao-thuong-nien-2018