Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Minutes and Resolution of Annual Member Council Meeting 2019

Monday, 22/04/2019 15:29
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20191.-BB-HC-2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 20192.-NQ-HC-2019