Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Documents for Shareholders annual general meeting 2018

Saturday, 11/08/2018 09:48

Documents for Shareholders annual general meeting 2018

Please download here:

01. Thông báo mời họp.pdf

02. Chương trình đại hội.pdf

03. Quy chế đại hội

04. Kết quả hoạt động HDQT 2017.pdf

05. Kết quả hoạt động SXKD 2017.pdf

06. Báo cáo của Ban kiểm soát.pdf

07. Tờ trình phân phối lợi nhuận.pdf

08. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao_ Sửa đổi.pdf

09. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.pdf

10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử.pdf

11. Quy chế bầu cử thay thế.pdf

12. Nghị quyết đại hội.pdf

13. Quy chế quản trị công ty.pdf

14. Điều lệ công ty.pdf