Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2021
STT Nội dung công bố thông tin Ngày ban hành
1 Thông báo mời họp 05/04/2021
1.1 Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ 23/04/2021
2 Giấy xác nhận tham gia họp 05/04/2021
3 Giấy ủy quyền tham gia họp 05/04/2021
6.1 Chương trình đại hội 05/04/2021
6.2 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 05/04/2021
7.1 Báo cáo KQKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 05/04/2021
7.2 Báo cáo TH  kế hoạch TC 2020 va KHTC 2021 05/04/2021
8 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 05/04/2021
9.1 Báo cáo BKS công ty năm 2020 05/04/2021
9.2 Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS 15/05/2021
9.3 Quy chế hoạt động của BKS - Dự thảo 15/05/2021
10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 04/05/2021
11.1 Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán 05/04/2021
11.2 BCTC năm 2020 đã kiểm toán 05/04/2021
12 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 05/04/2021
13 Tờ trình chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020 và KH năm 2021 05/04/2021
14.1 Tờ trình thông qua ĐLCT và các quy chế 05/04/2021
14.2 Điều lệ - Bản dự thảo 05/04/2021
14.3 Quy chế hoạt động của HĐQT - Bản dự thảo 05/04/2021
14.4 Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Bản dự thảo 05/04/2021
15 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty 05/04/2021
16.1 Báo cáo nhân sự thuộc thuẩm quyền của ĐHĐCĐ 05/04/2021
16.2 Thông báo đề cử, ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2021 05/04/2021
16.3 Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS 05/04/2021
16.4 Đề cử thành viên BKS  
18 Mẫu thẻ BQ, Phiếu BQ, Phiếu bầu thay thế TV BKS 2020-2025 05/04/2021
19 Văn bản giới thiệu thành viên BKS TCT Sông Đà 11/05/2021
21.1 Dự thảo biên bản họp đại hội 05/04/2021
21.2 Dự thảo nghị quyết đại hội 05/04/2021