Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Ban QLĐT & XD Thủy Lợi 2 – Bộ NN & PT Nông Thôn
  • Địa điểm xây dựng: Lạng Sơn
  • Phạm vi công việc: Thi công công trình đầu mối, Đập chính kết cấu bê tông đầm lăn, Tràn xả lũ và Cống lấy nước.
  • Thời gian thi công: 2018 - 2021