Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Chính sách chiến lược

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng nhân lực của công ty là tài sản vô giá và là giá trị cốt lõi để tạo nên sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn đề cao chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để:

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuẩn mực, vững về chuyên môn, và có tính kế thừa lâu dài.
 
 
Xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân sự năng động, sáng tạo, có trình độ cao.
 
 
Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ định kỳ và chuyên sâu phù hợp cho từng cán bộ, nhân viên trong Công ty. Tiếp tục chủ động đào tạo nguồn cán bộ tiềm năng cho công ty.