Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Ban giám đốc

Ông. Nguyễn Đắc Điệp

Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Mạnh Toàn

Phó Tổng giám đốc

Ông. Nguyễn Ngọc Đông

Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị