Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính kỳ 6 tháng năm 2017 sau soát xét

Vui lòng tải về file PDF tại đây: 1. BCTC 6T Sau Kiem Toan.pdf 2. Giai Trinh Chenh Lech Loi Nhuan.pdf 3. Giai Trinh So Lieu.pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty Mẹ năm 2016
17/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016: SD5-consol-31.12.2016.pdf Báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2016:...
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015
19/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV năm 2015.  Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015.
Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất và Công ty Mẹ năm 2016
21/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2016 Báo cáo tài chính công ty Mẹ Quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
21/09/2018
Báo cáo tài chính Quý III Hợp nhất năm 2016 Báo cáo tài chính Quý III Công ty mẹ năm 2016
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
21/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2016 Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2016