Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2020

STT Nội dung công bố thông tin Ngày ban hành
1 Thông báo mời họp 09/06/2020
2 Giấy xác nhận 09/06/2020
3 Giấy ủy quyền 09/06/2020
4 Chương trình đại hội 09/06/2020
5 Dự thảo biên bản họp đại hội 09/06/2020
6 Dự thảo nghị quyết đại hội 09/06/2020
7 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 10/06/2020
7.1 Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2019 và kế hoạch 2020 10/06/2020
8 Tờ trình chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2019 10/06/2020
9 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 10/06/2020
10 Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán 10/06/2020
10.1 BCTC năm 2019 đã kiểm toán 10/06/2020
11 Báo cáo BKS công ty năm 2019 10/06/2020
12 Báo cáo KQKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 10/06/2020
13 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 10/06/2020
14 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13/06/2020
15 Thông báo đề cử, ứng cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 13/06/2020
16 Quy chế bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 13/06/2020
17 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty 13/06/2020