Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Thông báo thay đổi và Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thứ ba, 16/04/2024 14:44
1. Nghị quyết về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: xem chi tiết tại đây.
2. Thông báo thay đổi thời gian mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: xem chi tiết tại đây.