Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Thông Tin Cổ Đông

business-lawyer-glenroy

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NED và Thông báo Giao dịch CP của người liên quan

Vui lòng tải về thông tin chi tiết tại đây: 442,443-SD5-TCKT.pdf
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
21/09/2018
Vui lòng tải file PDF tại đây:  326-SD5-TCKT_ TB Giao Dich Co Phieu.pdf
Chuyển nhượng cổ phần của CTCP Sông Đà 5 tại CTCP ĐT&PT Điện Tây Bắc
21/09/2018
Vui lòng tải về tại đây:  40-2017-NQ-SD5-HDQT Thoai Von Tay Bac.pdf
Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
21/09/2018
Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:  Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.pdf
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
21/09/2018
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:  Nghi Quyet Bo Nhiem Chu Tich HDQT_ Update.pdf